يكي از راهكارهاي برگشت معتادان به جامعه و فعاليت اجتماعي و اقتصادي آموزشهاي مهارت آموزي در مراکز آموزش فنی و حرفه ای است.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای سنندج : محمدناصر شیر محمدی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی گفت : هفته مبارزه با مواد مخدر، فرصتی مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی علیه آسیب های ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارائه راهکارهای کارساز در پیکار بی امان و همه جانبه با این معضل بزرگ اجتماعی است.

وی افزود : متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده به شمار می آیند، جزو اولین قربانیان این سوداگری هستند و کشور ما به واسطه همجواری با کشوری که اصلی ترین منشأ کشت، تولید و به تبع آن فعالیت مجرمان جرایم سازمان یافته و فرامرزی در معرض بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار دارد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی در مراسم افتتاح کارگاههای آموزشی سرویس و نگهداری کولر آبی و معرقکار چوب بدون قالب در مراکز ترک اعتیاد زندگی دوباره و نقطه شروع بهبود سنندج اظهار داشت، معتادان بهبود یافته در محل کمپهای ترک اعتیاد شهرستان سنندج همزمان دوره های مهارتی را فرا می گیرند.

شیرمحمدی در ادامه اضافه کرد : در اجرای مصوبات اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج که در تاریخ یکشنبه 19/3/98 در محل فرمانداری سنندج برگزار گردید به پیشنهاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی مقرر گردید که دوره های آموزشی کوتاه مدت در مراکز اقامتی ( کمپ ) برگزار گردد و در این راستا با هماهنگی و همکاری مدیریت محترم بهزیستی شهرستان سنندج دوره های آموزشی سرویس و نگهداری کولر آبی و معرقکار چوب بدون قالب توسط مربیان مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی سنندج از تاریخ 28/3/98 لغایت 5/4/98 به مدت 50 ساعت در شیفت بعدازظهر برگزار می گردد.

عکس هفته

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی

ورود به سایت